อัตราค่าบริการ
งบเปล่า 4,000 บาท
เริ่มต้นที่ 7,000 บาท
ทั้งนี้พิจารณาจากปริมาณงานและ
ประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม
 
โทร : 02-1386675,
02-7348942
แฟกซ์ : 02-1386674 ต่อ 102
อีเมลล์ : contact@ktpaudit.biz
15/18 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountants) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี หรือประกาศขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่กฎหมายกำหนด
ตรวจ สอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA : Tax Auditor) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง
ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.293/2550
บริการ ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์


 
หน้าแรก | ทำบัญชี | รับทำบัญชี | ยื่นภาษี | สอบบัญชี | ตรวจสอบบัญชี | ปิดงบการเงิน | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา
© 2009 เคทีพี สำนักงานธุรกิจทางบัญชี ดูแลโดยทีมงาน เกมส์ออนไลน์ อสุรา